ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ THE PILATES STANDARD

 

Συμβουλευτική επιτροπή TPS

Petra Karlsson
petra.adv@thepilatesstandard.com

Phoebe Higgins, κριτής περιεχομένου
phoebe.adv@thepilatesstandard.com

Evi Jaetsch, Συντονίστρια εκδηλώσεων, HR -EU
evi.adv@thepilatesstandard.com

Bonnie Grove, HR, συντονίστρια εκδηλώσεων -USA
bonnie.adv@thepilatesstandard.com

Marta Mazzola, Media Marketing
marta.adv@thepilatesstandard.com

Nora Weiss, κριτής περιεχομένου
nora.adv@thepilatesstandard.com

 

 

Απαιτείται Root Id.